STATISTIKA

 

Jak jsme četli v roce 2009?

497 čtenářů vykonalo v uplynulém roce 6.906 návštěv, při kterých si vypůjčili celkem 20.164 knih. Dospělí čtenáři (bylo jich 382), přečetli 5.055 svazků naučné literatury a 10.241 svazků beletrie. Děti, bylo jich 115, přečetly 659 knih naučných a 1.635 zábavných. Čtenáři si z 35 titulů vypůjčili celkem 2.574 časopisů. Řada návštěvníků knihovny využila naši kopírovací službu a 236 čtenářů využilo v naší knihovně možnost přístupu na internet. Webové stránky naší knihovny si přečetlo celkem 1.455 návštěvníků.
Knihovna zaznamenala také potěšitelnou skutečnost: cestu do knihovny si našli obyvatelé nově postavených domů a bytového komplexu Klášterní dvůr v našem městě. Potěšitelné je i to, že do knihovny si našly cestu mladé maminky se svými dětmi.I když celkový počet zapsaných čtenářů je proti loňsku vyšší, počet zapsaných dětských čtenářů je nižší. Tomu také odpovídá výpůjčka knih pro děti. Týden knihoven 2009, který byl zahájen 6. října, byl motivován heslem kniha mého srdce. Pohádkové čtení zahájili prvňáčci rajhradské školy, kteří byli při této příležitosti PASOVÁNI NA ČTENÁŘE RAJHRADSKÉ KNIHOVNY. Z pasovaných čtenářů využili nabízené možnosti pouze dva mladí čtenáři. Všichni pasovaní si odnesli z knihovny drobné dárečky. Výhodné registrace vyhlášené v Týdnu knihoven 2009 využilo celkem 23 čtenářů, z toho 11 dětí.

V loňském roce provedla knihovna 20 kulturních akcí (z toho 5 výstav v Malé galerii knihovny) a 13 vzdělávacích akcí (přednášky pro žáky ZŠTGM Rajhrad, pro veřejnost a pro OS MSC Rajhrad).

 

Jak pracovala knihovna v loňském roce (2010)?

Do knihovny jsem nastoupila v lednu loňského roku po úspěšném padesátiletém působení  knihovníků Petra a Mileny Žižkových, kterým tímto velmi děkuji za nezištnou pomoc  i radu během celého roku.  Jsem velice ráda, že se podařilo zahájit pár podstatných změn. V prvé řadě jsme rozjeli proces tzv. automatizace výpůjčního systému, od kterého si slibuji zrychlení a zkvalitnění  obslužnosti a informovanosti čtenářů naší knihovny. Dále proběhly některé stavební práce (například výměna starých oken či instalace nového, lépe vyhovujícího zářivkového osvětlení), které přispěly jak k šetření energií , tak k zlepšení prostředí knihovny. Prioritou ale samozřejmě zůstává práce se čtenářem. Velmi bych si přála zastavit proces klesajícího počtu dětských čtenářů. Kromě soutěže pro žáky 5 -9 tříd „Hororů se nebojíme!“( o které se podrobněji zmiňuji  jinde) probíhají 2 dlouhodobější projekty. V prvé řadě je to cyklus „Z pohádky do pohádky po celý rok“, spočívající v pravidelném čtení pohádek a říkadel (v dokonalém přednesu pana Žižky) dětem z MŠ Rajhrad, přičemž děti později ve školce s daným tématem dále pracují, malují obrázky, z nichž nejlepší jim potom vystavíme v knihovně. Další dlouhodobá vědomostní soutěž je určena pro žáky 1.-5. stupně ZŠ.  Děti pravidelně odpovídají na jednoduché otázky, které kromě knihovny najdou i na dětském webu knihovny. Začátkem každého měsíce je vylosován jeden z účastníků  a odměněn drobnými dárky.  Pro žáky ZŠ samozřejmě organizujeme i vzdělávací besedy.  Akce pro dospělé čtenáře (i  nečtenáře)jen namátkově: v říjnu to bylo setkání se spisovatelkou Táňou Kubátovou, v listopadu hudebně lit. pásmo Evy Černíkové alias Evelýny a Petra Žižky s verši Jana Skácela. Již zavedené výstavy v rámci Malé galerie MK úspěšně pokračovaly i v loňském roce, potěšující je, že i na letošek jsou již všechny termíny zamluveny. Radost mám také z nových webových stránek knihovny, jež se podařilo zprovoznit koncem loňského roku (www.knihovnarajhrad.webnode.cz). Co se týká počtu čtenářů a výpůjček, vloni si necelých 470 čtenářů půjčilo přes 25 tis. knih. Do nového roku přeji čtenářům spoustu kvalitních čtenářských zážitků a sobě spoustu spokojených čtenářů.

Lada Hamerníková

 

ČINNOST MĚSTSKÉ KNIHOVNY RAJHRAD V UPLYNULÉM ROCE (2011)

Motto:

„Knihovna je místem vzájemného setkávání všemožných názorů, myšlenek a

jejich nositelů. Rozhodně nelze knihovnu vnímat jako pouhé skladiště knih

na okraji zájmu společnosti. Tím bychom se ocitli v 18. století“

 

Začátek nového roku s sebou tradičně přináší potřebu bilancování. A jak se tedy dařilo MěK Rajhrad v uplynulém roce?

Knihovny jsou nejdostupnější veřejná zařízení pro všechny vrstvy obyvatelstva a jejich uživatelé jsou obvykle jednou z nejpočetnějších zájmových skupin v místě. Máme přihlášeno 527 registrovaných čtenářů (z toho 133 dětí), kteří mají na kontě 23 474 výpůjček. Mezi uživatele patří samozřejmě řada občanů, kteří využívají možnost bezplatného přístupu na internet.  Počet uživatelů knihovny se ještě navyšuje neregistrovanými návštěvníky, kteří se zde účastní akcí kulturně-výchovných, naučných i zájmových besed a výstav. V rámci Malé galerie se loni uskutečnilo  7 výstav. Jejich pestrost byla dána různými výtvarnými technikami umělců – ať už to byla paličkovaná krajka Marie Faistlové a Ivany Kabelkové, keramika Dany Bobkové, obrazy ing. Libuše Hochmanové, výstava prací žáků ZUŠ Rajhrad, výstava modelů hradů čtvrťáků ze ZŠ  či šperky a obrazy  Oldřicha Jedličky.  Největšímu zájmu občanů se těšila výstava starých snímků Rajhradu postavených do kontrastu se současnými fotografiemi města Jaroslava Šedy. Pro širokou veřejnost jsme loni připravili 2 cestovatelské besedy (Aljaška a Peru), přednášku Vodní záchranné služby ČČK, 2 hudebně-literární pásma (Monyová a Žáček) a uspořádali  setkání se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou a  bývalým pilotem RAF plk.Emilem Bočkem. Tímto se snažíme  nabízet kulturní a vzdělávací alternativu k současnému konzumnímu a spotřebnímu způsobu života.

V rámci kulturně-výchovné  a informativní funkce knihovna rozvíjela práci s dětmi všech věkových skupin. Pokračovali jsme v projektu „Celé Česko čte dětem“ v podobě pravidelného čtení pohádek dětem z MŠ, od září v cyklu „Pondělní Čtvrtkování“ čte Petr Žižka dětem pohádky Václava Čtvrtka. Děti pak měly za úkol něco z vyslechnutých příběhů zpracovat výtvarně. Žákům ZŠ TGM Rajhrad jsme  po celý rok připravovali naučné besedy a přednášky  a zprostředkovali povídání se spisovatelkou oblíbených dětských knih Věrou Řeháčkovou. Děti z prvního stupně ZŠ měly možnost si v knihovně zasoutěžit s vědomostním kvízem „Víš nebo uhodneš“ o drobné dárky a nejlepší  se pak zúčastnily akce Noc s Andersenem, když strávily noc v MK Ořechov. Menším dětem byla nabídnuta alternativa Večer s Andersenem.

V loňském roce dosáhla knihovna na 2 granty Ministerstva kultury. „Česká knihovna“ umožnila získat bezplatně tituly z původní české literatury v hodnotě 4.000,- Kč, dotační program VISK 3 přispěl na nákup hardwaru a softwaru potřebného pro zahájení  automatizace  knihovnických činností a prostřednictvím on-line katalogu zpřístupnění fondu knihovny veřejnosti  částkou 75.000,-Kč. Pro potřeby veřejnosti slouží 3 počítače s bezplatným přístupem na internet a barevná tiskárna s kopírkou. O činnosti knihovny od loňska  informují  nové webové stránky www.knihovnarajhrad.webnode.cz.

Na závěr chci ještě s radostí konstatovat, že se prostory naší knihovny jako kulturně-společenské organizace postupně proměňují v příjemné a estetické prostředí přátelské lidem, kultuře a literatuře.

LH